Administratorer

Tårnets administration 1928-2003

I perioden 1869 til 1928 var Rundetaarns regnskab en del af kirkens.  Regnskaber og personale hørte under Københavns Magistrat, der havde patronatsretten. Foranlediget af borgmester Kaper blev Rundetaarn udskilt fra Trinitatis Kirke i 1928. Formålet var at fremme mulighederne for, at Rundetaarn kunne anvendes til nye aktiviteter, såsom folkeobservatorium og museum. Rundetaarn blev regnskabsmæssigt en selvstændig enhed under Magistratens 1. afdeling. Udskillelsen vakte stort postyr og kirkens menighedsråds modstand var så omfattende, at aftalen blev tidsbegrænset til 30 år. Herefter skulle Rundetaarns administrative situation genovervejes og ny aftale indgås.  Magistraten nedsatte udvalg bestående af 7 personer: 3 valgtes af Kirkens bestyrelse og 3 af Magistraten. Borgmesteren var født formand. En af kommunens betroede embedsmænd fik til opgave at tilse Rundetaarns daglige økonomi og være sekretær for udvalget.

I 1958 gik Rundetaarn i princippet tilbage til Trinitatis Kirke, men beholdte sin økonomiske selvstændige status, under ledelse af en bestyrelse bestående af 5 personer – 3 fra kirken og 2 fagfolk valgt af Kirkeministeriet. Som bestyrelsens sekretær fungerede nu en administrator, som blev udnævnt af Kirkeministeriet. I 2003 nedlagdes administratorposten og Rundetaarns inspektør overtog administrators økonomiske ansvar for drift og ledelse. Rundetaarns bestyrelse fortsatte uden ændringer.

 

Administratorer:

1928-1958 Colberg, H.

Sekretær, cand.jur. H. Colberg var den kommunale embedsmand, som i hele magistratsperioden førte tilsyn med Rundetaarn, samt var sekretær for “Rundetaarn – Udvalget”. Udvalgsmødernes antal var begrænset til 1 eller 2 om året, og varede ofte kun en halv til en hel time. Referaterne, som Colberg skrev, fylder sjældent mere end 1 side.

Hver måned aflagde tårnets opsynsmand/inspektør regnskab for Colberg og overskud blev indbetalt på tårnets konto i den kommunale forvaltning Hemming Krogs søn, Erling Krog, fortæller i 2005, at han husker Colberg som en elskelig og tillidsfuld mand, som hans far arbejdede godt sammen med.

 

1958-1962 Ohrt, Frederik

Frederik Ohrt var Revisionschef i overformynderiet, cand jur. Døde 10. januar 1963. I 1928 blev han som kirkeværge en af tre valgte kirke-repræsentanter i Magistartens Rundetaarn-udvalg. Han bevarede denne udvalgspost til 1958, hvor Rundetaarns administration blev flyttet tilbage til Trinitatis Kirke efter en 30-årig periode under Københavns Magistrats 1. afd.’s ledelse.  I 1958 blev han af Kirkeministeriet udpeget til sekretær for bestyrelsen med opgaven at føre tilsyn med Rundetaarns økonomi. Fr. Ohrt, som blev den første administrator for Rundetaarn. I de første vedtægter i 1958 læses at “Den daglige ledelse af tårnets administration varetages af en af ministeriet udnævnt administrations- og regnskabskyndig mand”. Ohrt bestrid tillige hvervet som kirkeværge for Trinitatis Kirke fra 1928 til sin død i 1963.

Efter Ohrts død blev et af bestyrelsens medlemmer antikvarboghandler Skadhauge konstitueret som administrator, indtil Kirkeministeriet fik udnævnt en ny.

Læs Mindeord i Kirkebladet

Frederik Ohrt

Frederik Ohrt

 

1963-1967 Hess-Petersen, Hj.

Landsretssagfører Hj. Hess-Petersen, f. i Vejle.  tidligere formand for “Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse”.  Hess-Petersen blev indstillet af bestyrelsen som ny administrator, hvilket blev konfirmeret af Kirkeministeriet ved skrivelse den 26. april 1963. I hans udnævnelsesbrev nævnes at hans opgaver var at være til juridisk hjælp for bestyrelsen og lede tårnets vedligeholdelsesarbejder.  Hess-Petersens periode var det formanden for bestyrelsen Pastor Kemp, der skrev referater fra bestyrelsesmøderne og ikke administator.

I efteråret 1967 trak Hess-Petersen sig tilbage som administrator pga. for stor arbejdsbyrde.

Hj. Hess-PetersenArtikel med billede i Politiken 11. juni 1963.

Hj. Hess-Petersen – Artikel med billede i Politiken 11. juni 1963

 

1968-1983 Thoft, Knud L.

På et bestyrelsesmøde i oktober 1967 læses, at bestyrelsen enstemmigt har vedtaget at anmode landsretssagfører K.L.Thoft om at lade sig indstille til administrator for Rundetaarn. Thoft blev af Kirkeministeriet beskikket som administrator fra 1. december

Thoft havde tidligere hjulpet Trinitatis Kirke med opførelsen af Kirkens Plejehjem og administration af dette.   Da han havde haft opgaver for kirken ses Thoft ofte i forhandlinger i kirkesager, der ikke kun omhandler Rundetaarns forhold. Bl.a. var han meget aktiv under forberedelserne til opførelsen af Sognehuset, bla. som konsulent ved mageskiftesag i 1970’erne.

Toft havde kontor på Gothersgade og i hans periode var tårnets bogholderi her. Inspektøren afleverede månedlige kassekladder, hvorefter sekretæren på landsretssagførens kontor indføjede hovedtallene ind i regnskabsprotokollerne. Thoft udfærdigede selv årsregnskabet i samarbejde med en revisor. Thoft var, modsat sin forgænger, meget aktiv i bestyrelsesarbejdet, det var ham der skrev bestyrelsesreferaterne og de fleste officielle breve.

K.L.Thoft fratræder stillingen pr. 1/4 1983. Mere end 1 år før blev hans efterfølger udpeget efter forslag fra Thoft.

 

1983-2003 Palludan, Henning

Henning Palludan er født 16. maj 1920. Cand.jur., politiassessor. Forhenværende direktør i forsikringsselskabet Hafnia. I de første år som administrator underviste Palludan på politiskolen. Mangeårigt medlem af Vor Frue Sogns Menighedsråd og i en årrække dets formand. Har haft en lang række tillidshverv i bestyrelser og foreninger.

Regnskabsproceduren blev moderniseret ved Palludans tiltræden som administrator. Det daglige regnskab blev udført af inspektøren i samarbejde med en valgt statsautoriseret revisor, som udfærdigede årsregnskabet.

Henning Palludan

Henning Palludan