Øvrige ansatte

I Trinitatis Kirke er der mange underordnede ansættelser. I denne biografiske liste opsamles alle disse personer, der på en eller anden måde er tilknyttet kirken. Listen er sporadisk og ustruktureret.

 

Trinitatis Kirkes øvrige ansatte:

1685 Johan Graus enke

Metalstøberens enke søger og får bestallingsbrev på at pudse messing i Trinitatis og Frue kirke.

Se bestallingsbrevet.

 

1712 Poulsen, Peder

Undergraverens assistent døde og enken Birgitta spørger konsistoriet om hendes afdøde mand dødsbo hører under Universitetets eller magistratens jurisdiktion. Da han til “sligt embede” ej var antaget af konsistoriet, Procurator templi eller kirkeværgen, men snarere af graveren selv, så sorterer han ikke under universitetets jurisdiktion. (acta c. 10/2 1712)

 

1751-? Christensen, Rasmus (Pikker)

Han var allerede fra omkring 1745 tilknyttet som medhjælper i kirken, men får i 1751 – i flg. konsistoriets forhandlingsprotokol (ac) 13. oktober 1751 – ansættelse som medhjælper (pikker) for klokkeren og graveren. Den akademiske værge Anchersen udfærdigede et bestallingsbrev, som blev godkendt af konsistoriet. I kopibogen (s. 159) ses hans ansættelsesbetingelser. Her kaldes han for Rasmus Christensen.

Senere kaldes han for Rasmus Pikker. Pikker er en ældgammel betegnelse for en slags underordnet graver, der har til opgave at gå rundt med tavlerne under gudstjenesterne. “At pikke” er det samme som “at prikke” til den enkelte i menigheden, for at gøre opmærksom på, at der nu samles penge ind.

1752 Fik Rasmus Pikker af konsistoriets bevilget løn 4 mk kvartalet for at passe opgangen når biblioteket afholdte lektioner.

1752 fik Rasmus Pikker ekstraarbejde i observatoriet med at rede senge og holde rent hos de observatorer der nu boede i tårnet. Løn 3 mark halvårligt. I flg. observatoriets regnskab lønnes han herfor i hvert fald til 1760. Om Rasmus Christensen boede i Rundetaarn er uvist.

 

1772 Christen Poulsen Wolder

Graverkarl. Hans hustru Sophia Amalia Mammon døde af forkølelse og blev begravet 7/3 1772 fra TK. De boede i Springgade.

 

1787-1806 Nielsen, Knud

Født o. 1754

Graverkarl ved Trinitatis Kirke i 1787 og 1801, gift med Juliane Magdalene Andersen (død mellem 1796 og 1801), 3 børn i 1787 og i 1801 3 børn hvor den yngste er født 1796.

 

FT-1787, Landemærket 121, 8:

Knud Nielsen, 33 , Gift, Mand, Graver Karl ved Trinitis Kirke,

Juliane Magdelene Andersen, 28 , Gift, Hans Kone, ,

Karen Marie, 7 , Ugift, Deres Datter, ,

Christiane Frideriche, 5 , Ugift, Deres Datter, ,

Inger Christine, 2 , Ugift, Deres Datter, ,

Ft-1801, matr.117, Rosenborg Kvarter

Knud Nielsen, 46 , Enke, Huusbond, Graverkarl Trin,

Christiane Friderica Nielsen, 19 , Ugift, hans Datter, ,

Inger Kirstine [Nielsen], 15 , Ugift, hans Datter, ,

Christian Nielsen, 5 , Ugift, hans Søn,

Der findes et regnskabsbilag fra 1806, der fortæller om hans opgaver ved bl.a. klokkeringningen og at han for denne tjeneste bliver betalt af kirkeværgen, klokkeren og graverne.

 

1845 Knud Johansen Knudsen

Graverkarl

FT 1845, Rosenborg Kvarter, Landemærke No. 180, Stuen til Høire

Knud Johansen Knudsen, 37 , Gift, , Graverkarl ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn,

Scharlote Amalie Knudsen, 38 , Gift, Hustru,

 

-1958 Salhøj, A

Gravervikar til 31/3 1958. Var tillige vognmand.

Brev til Salhøj fra Kemp, hvor det meddeles at menighedsrådet agter at forene arbejdet som gravervikar med rengøringsassistancen. Salhøj bedes derfor tage sin afsked. Han takkes for trofast arbejde og tjenestvillighed gennem årene. Dateret 28. feb. 1958 og underskrevet Kemp.(Menighedsrådets protokol marts 1958)

 

1958- Orla Krüger Andersen

Gravervikar og medhjælper for graveren. Boede Vejlegade 2,1 Kbh. Ø. Ansættes 1 april 1958 (menighedsrådets protokol 19/3 1958)

 

Bælgentrædere:

Trinitatis Kirke har haft en bælgentræder (benævnt “en calcant”) fra orglet stod færdigt i 1660. I 1921, hvor bælgene var elektrisk drevne, anmodede organisten om at forlænge bælgentræderens ansættelse, således at man i tilfælde af strømsvigt, kunne forsætte de kirkelige handlinger.

Uden luft ingen lyd. Her ses Jesuskirkens bælgentræder i funktion. Billedet stammer fra "Hver 8 dag", 1907

Uden luft ingen lyd. Her ses Jesuskirkens bælgentræder i funktion. Billedet stammer fra “Hver 8 dag”, 1907

 

-1807 Landtmann, Matthias

(1735-1807) Bælgentræder Mathias Landtmann døde 24. november 1807 af brøstsyge. Han blev begravet fra Borgergade 138 i fri jord fra Trinitatis Kirke. 72 år gammel.

 

1807- Prestin, Ernst

24. juni 1811 Bælgentræder Prestin får årligt tillæg på 8 rigsdaler, således at hans løn bliver 32 rd. – herfor skal han også opsætte salmenumrer.

 

-1829 Pihl

Bælgentræder, som efter anmodning fra organisten Gerlach, blev afskediget med kvartalets udgang (Konsistoriets kopibog nr. 1658, år 1829)

 

1829- Budde, (Frd) Daniel

Blev ansat efter afskedigelse af Pihl, med samme løn og på samme vilkår. Han var skræddermester og boede Landemærket 145 2.sal.

 

1920 Petersen, Karen frk.

(stadsarkivet)

 

Kirkekoner:

-1967 Kirsten Christensen

Kirkekone fratræder foråret 1967

Læs artikel i kirkebladet fra 1978 om at være kirkekone.

 

-1977 Anna Blichfeldt