Kateketer

En kateket var en hjælpepræst med kristendomsundervisning som særlig opgave. En kateket har oftest en form for pædagogisk uddannelse sammen med en trosmæssig uddannelse. Ved Trinitatis Kirke blev kateket-stillingen nedlagt i 1921.

 

Kateketer ved Trinitatis Kirke:

1800-1808 Meldal, Carsten Nicolai

Carsten Nicolai Meldal blev født i 1767 i Bergens Stift. Faderen var Sven Augustinussen Meldal, moderen hed Marie Djurhuus. Meldal blev student fra Bergen 1786, kandidat i 1797. Han var på et tidspunkt lærer ved Garnisonens Arbejdshus i København. Fra april 1798 var han prædikant ved Harbroes Fruekloster. Den 8. februar 1800 tiltrådte han som ordineret kateket ved Trinitatis kirke. Han forrettede tjeneste som kapellan ved kirken. Fra 31. december 1806 var han tillige præst ved Tugt- og forbedringshuset på Christianshavn. Den 23. september 1808 blev han sognepræst i Kallehave i Præstø Amt på Sjælland. Meldal var gift to gange. Det år han kom til Trinitatis blev han gift med Ambrosia Paludan Hoelfeldt. Hun døde i 1815, og året efter giftede han sig med Birgitte Sophie Frederikke Nyholm.

 

1809-1826 Gude, Niels Henrik

Niels Henrik Gude blev født 8. september 1784 i København. Faderen var købmand, hof- og proviantforv. Niels Gude. Moderen hed Cathrine Marie Walbohm. Gude blev student år 1800 og kandidat i 1803. I 1805 blev han overlærer ved Gratistskolen, og den 6. januar 1809 blev han kateket ved Trinitatis. I 1812 blev han præst ved Almindelig hospital, i 1817 fik han rang som sognepræsterne i København.  Den 11. august 1826 blev han residerende kapellan på Christianshavn, og 1828 tillige præst ved Tugt- og forbedringshuset på Christianshavn. Den 2. juni 1830 blev han sognepræst ved Michaelis kirke i Fredericia. Gude var gift to gange. Første gang med Marie Elisabeth Thombsen, anden gang med Johanne Charlotte Boeck. Gude døde den 6. juli 1840.

 

1826-1835 Timm, Herman Andreas

Herman Andreas Timm blev født 28. oktober 1800 i København. Faderen var smedemester Peter Johannes Timm, moderen hed Anna Margrethe Helmerschow. Timm blev student 1820 og tog teologisk embedseksamen 1826, hvorefter han blev kateket ved Trinitatis kirke. Fra studentertiden var Timm berørt af det grundtvigske miljø, og han engagerede sig bl.a. i Det danske Missionsselskab. I 1835 blev han sognepræst i St. Magleby på Amager, og han blev med tiden særdeles søgt og afholdt. Han levede ugift til sin død 4. november 1866. Timm skrev salmer, i alt blev det til 648. I salmerne spores der ikke nogen påvirkning fra Grundtvig, snarere er det Oehlenschlägers romantik, og rationalismens følte stemninger, der kendetegner hans salmedigtning. I den nuværende salmebog finder vi stadig tre af Timms salmer: ”Under dine vingers skygge”, ”Kender du den livsens kilde” og ”Bliv hos mig, kære Herre Krist!”.

Herman Andreas Timm

Herman Andreas Timm

 

1835-1847 Øllgaard, Wilhelm

Wilhelm Øllgaard blev født den 22. september 1806 i København. Faderen var Rasmus Øllgaard, kontorchef i Rentekammeret; moderen hed Dorothea Kirstine Engelbrecht. Wilhelm Øllgaard blev student 1823, teologisk kandidat i 1835 og straks derefter kateket ved Trinitatis kirke. I december 1847 blev han sognepræst i Linaa i Århus Stift, men if. Wibergs Almindelige danske Præstehistorie ville konen ikke flytte med ham til Linaa ”da hun ikke holdt af, at ombytte Hovedstadslivet med Landlivet i en Præstegaard.” Wiberg skriver videre om ham: ”suspenderet på Grund af svære Beskyldninger og afskediget 19. januar 1854. Sagen vakte megen Forargelse i Menigheden og var nær ved, at undergrave al Dyd og Sædelighed. I Archivet findes en Udskrift af Dommen i Sagen mod ham, ved hvilken han frikendtes, da Factum ikke kunne bevises; skal være død 1860 eller 61 paa en Reise til Amerika.”

 

1848-1858  Nielsen, Jens.

Sognepræst fra 1858-1877, se her

 

1859-1867 Rohde, Nicolai Wilhelm

Nicolai Wilhelm Rohde blev født den 19. maj 1824 i København. Forældrene var kanceliraad, bogholder i hof- og stadsrettens skiftekommission Peter Rohde og Johanne Holm. Rohde blev student i 1841. I 1848 blev han lærer ved Københavns almueskole, i 1851 teologisk kandidat, og i 1858 overlærer ved kommuneskolen Nørre Alle. I 1859 blev han tillige ordineret kateket ved Trinitatis kirke. I 1875 blev han provst i Hundborg –Hillerslev herred. I 1878 blev han ridder af Dannebrog. Ifølge Paul Nedergaards danske præste- og sognehistorie var Rohde som ung lærer i København meget elsket af børnene, og han var så glad for sin lærergerning, at han overvejede at vedblive at være lærer. Som ordets forkynder hørte han nærmest til det københavnske Indre Mission. Efter præstegerningen ved Trinitatis kom han som sagt til Thy, hvor han forblev resten af sin tid.. Her erhvervede han sig et godt navn for sin retsindighed og sin dygtighed. I 1858 var han blevet gift med gift med Agnes Elisabeth Erdmodt Brusch, der var født på Frederiksberg. Rohde døde den 30. november 1892.

 

1868-1874 Lund, Niels Jørgen Jensen

Niels Jørgen Jensen Lund blev født den 19. marts 1840 i København. Forældrene var justitsraad, kantor ved Helligåndskirke Niels Lund og Margrethe Marie Emilie Jensen. Fra sit hjem havde han arvet et fint musikalsk øre, og han blev allerede som ukonfirmeret dreng ansat som organist ved den katolske Ansgarkirke i Bredgade i København. I 1858 blev han student, og i 1865 teologisk kandidat. Han var lærer ved flere skoler i København og manuduktør i teologi og matematik. Som lærer i matematik havde han bl.a. Georg Brandes, der omtaler ham meget rosende i sine erindringer. I januar 1868 blev han ordineret kateket ved Trinitatis kirke, og i 1874 sognepræst i Povlsker på Bornholm. Samme år som han blev kateket ved Trinitatis, blev han gift med Clara Emilie Vilhelmine Kolthoff, hvis far var sognepræst ved Helligåndskirken. Fra 1885-1900 var han sognepræst i Fruering, og derefter sognepræst i Kirke Saaby til 1908. Lund beskrives i Paul Nedergaards danske præste- og sognehistorie som en særpræget personlighed, der var meget anset i præstekredse på grund af sin begavelse og sin teologiske viden. Han skrev adskillige anmeldelser og afhandlinger i Kalkars teologiske tidsskrift og i dagspressen, ligesom han udgav enkelte prædikener og lejlighedstaler. I 1873 oversatte han Pave Clemens XIV´s breve fra 1773, og i 77 Luthardts apostoliske foredrag. Mens han var i Trinitatis udgav han en lille andagtsbog for fastetiden ”Smertens vaaben” Lund døde i juni 1920, og efter hans død udkom ”Mine minder”.

Niels Jørgen Jensen Lund

Niels Jørgen Jensen Lund

 

1875-1879 Levinsen, Theodorus Levin

Theodorus Levin Levinsen blev født den 27. oktober 1851 i København. Faderen, Carsten Levinsen, var residerende kapellan ved Trinitatis kirke fra 1858 til 1873. Levinsen blev student fra Metropolitanskolen i 1869, og kandidat i 1875. Den 15. okt. 1875 blev han ordineret kateket ved Trinitatis kirke, 24. april 1879 blev han udnævnt til sognepræst i Frederikshavn, 24. oktober 1887 blev han provst i Horns Herred, og fra 31. juli 1889 provst ved Sct. Matthæus kirke på Vesterbro. Sognet var kæmpestort (55.000 indbyggere), så det var i massebåbenes, bunkebryllupernes og fællesbegravelsernes tid Levinsen var præst der. Der var god kirkegang hos ham i Matthæus kirke, og hans prædikener betegnes som friske og gennemarbejdede. Levinsen var en varm ven af ”Kirkeligt Centrum”, og navnet stammer, så vidt vides, fra ham. Som person blev han husket for sit rolige og myndige væsen og sin store retfærdighedssans. I 1894 blev han ridder af Dannebrog. Han tog sin afsked fra Matthæus kirke den 6. november 1921 og døde den 16. juli året efter.

Theodorus Levin Levinsen

Theodorus Levin Levinsen

 

1879-1879 Kemp, Henrik Nicolai

Henrik Nicolai Kemp blev født den 29. maj. 1851 i Jelling hvor faderen var præst og seminarieforstander. Han blev den 10. oktober 1879 udnævnt til ordineret kateket ved Trinitatis kirke, men han tiltrådte ikke stillingen, idet han i november i stedet blev hjælpepræst i Ørting. Han skal derfor ikke beskrives nærmere her.

Henrik Nicolai Kemp

Henrik Nicolai Kemp

 

1880-1882 Wahl, Alfred Theodor Valdemar

Alfred Theodor Valdemar Wahl blev født i Ulbjerg den 28. august 1853. Faderen var sognepræst i Laastrup-S.  Mens Wahl gik i Viborg katedralskole var der krig mellem Prøjsen og Frankrig, og han fik lyst til at blive soldat. I 1874 blev han sekondløjtnant. I 1875 blev han student efter privatstudier. 1880 blev han kandidat, og den 26. april 1880 blev han ordineret kateket ved Trinitatis kirke. Godt to år senere blev han kaldskapellan i Værslev-J, i 1886 blev han sognepræst i Lem-Ø, og fra 1903 til sin død den 19.december 1928 var han sognepræst i Arninge, Lolland-Falster Stift. Jørgen Falk Rønne omtaler ham som sin kære ven, der var præst sammen med ham i Vestjylland. ”Naar han kom vandrende, lignede han nærmest en røver med en kæp i hver haand.  Da han til en bispevisitats havde indbudt mange til middag, overtalte min kone ham til at optræde som en pæn mand i kjole og hvidt. Han holdt ord og mødte i sin gamle studenterkjole, men rigtig nok uden paa sit gamle, frønnede vadmelssæt og uden flip eller krave. Hvor morede han sig over damernes forargelse.” Wahl var gift to gange; første gang med Marie Thomsen Hagerup og anden gang med Marie Kristine Cecilie Pedersen.

 

1882-1884 Engelsen, Otto Valdemar

Otto Valdemar Engelsen blev født den 10. februar 1853 i Helsingør. Faderen var toldkontrollør, senere sekretær ved statstelegrafen i København, Andreas Christian Engelsen. Moderen hed Petrea Amalie Schultz. Engelsen fik lærereksamen i 1874, blev privat student 1876, og kandidat i 1882. Februar 1883 blev han ordineret kateket ved Trinitatis kirke. I 1884 blev han inspektør ved Gratistskolen i København, og året efter sognepræst i Henne-L. 1893 blev han sognepræst i Hammelev-E, og fra 1905-1923 var han sognepræst i Errindlev-Olstrup. Engelsen var gift med Olga Marie Ulstrup. Han tilhørte ikke nogen bestemt kirkelig retning, men tog dog en smule afstand fra Indre mission. Han var højkirkelig og politisk konservativ, og så var han en mand der uforfærdet kunne sige sin mening. Karakteristisk for ham er en udtalelse om det ringe kirkebesøg i Olstrup, hvorfra hans forgænger undertiden måtte køre hjem med uforrettet sag: ”Om der så kun sad en kat på taget af kirken, holder jeg gudstjeneste!” Engelsen værnede om embedets værdighed, ikke for egen skyld, men for kirkens skyld. Han var meget interesseret i historie og beskæftigede sig i Errindlev-Olstrup med sogne historie og med sine forgængeres historie. Han døde 12. oktober 1931.

 

1886-1890 Linnemann, Carl Ingvard

Carl Ingvard Linnemann blev født den 14. april 1860 i Vejle. Faderen var svensk-norsk vicekonsul Ernst Linnemann, moderen Anna Marie Pløtz. Linnemann blev student fra Horsens 1880, kandidat 19. januar 1886. I maj samme år blev han ordineret kateket ved Trinitatis kirke. 1890 blev han Res. Kapellan ved Helligkors kirke, København, og i 1896 blev han præst ved Slotskirken. Linnemann havde forskellige tillidsposter: formand for kuratelet f. de forenede kirkeskoler, meddirektør ved den kongelige Belønningsskole, formand i det lille understøttelsesselskab, og bestyrelsesmedlem i foreningen til værn for enlig still. kvinder. Han skrev enkelte boganmeldelser og har udgivet et par prædikener. I 1890 blev han gift med en proprietærdatter, Helga Marie Fritz. Linnemann døde 17. juni 1932.

 

1890-1892 Gjerding, Hans Carl Adam Julius

Hans Carl Adam Julius Gierding blev født 18. maj 1861 i København. Faderen var løjtnant, bogholder, R.af Dbg., Ove Jacob Fritz G. Moderen hed Caroline Marie Theodora Bech. Gierding blev student i 1880 i Viborg og kandidat i 1890. Samme år blev han religionslærer ved en pigeskole i København og kateket ved Trinitatis kirke. I november 1892 blev han sognepræst i Aggersø og i januar 1807 sognepræst i Allesø og Næsbyhoved-Broby på Fyn. Gierding var gift med Gerda Mygdal. Han beskrives som en dygtig og afholdt præst med et gæstfrit hjem. Han var uden særlig retningspræg. Gjerding døde 13. juni 1922.

 

1893-1898 Mikkelsen, Johan

Johan Mikkelsen blev født den 26. februar 1858 i Halling. Han var søn af gårdejer Mikkel M. og Ane Nielsdatter. Han fik seminarieeksamen i 1883, i 1886 blev han student. Herefter underviste han på nogle københavnske pigeskoler og på kommuneskoler som timelærer. I 1892 blev han kandidat og i februar 1893 blev han kateket ved Trinitatis kirke samtidig med at han fra 94-98 var kommunelærer. Den 21. juni 1898 blev han sognepræst i Øse-N., 7.juni 1906 blev han sognepræst i Maaslet. Mikkelsen blev gift i 1894 med Thilly Elise Laura Anna Brasch. Vielsen fandt sted i Trinitatis Kirke. Mikkelsen var grundtvigianer og udpræget optimistisk i sin livsindstilling. Sine bedste præsteår havde han i Øse, mens han i sit senere embede i Maarslet skulle have passet embedet pligtopfyldende uden dog at gå så meget op i sognegerningen som tidligere. Johan Mikkelsen døde 10. december 1932.

 

1904-1905 Ludwigs, Christian

Christian Ludwigs blev født den 11. november 1877 i Skanderborg. Faderen var hotelvært Anders Georg Hans Ludwigs. Moderen hed Georgine Helene f. Ihler. Familien flyttede til Køge og Ludwigs blev student fra Roskilde. Han blev cand. teol. i 1902, hvorefter han blev hjælpepræst i Københavns Valgmenighed. Fra 1904-05 var han kateket ved Trinitatis kirke, og derefter blev han residerende kapellan v. Blaagaards Kirke. Ludwigs engagerede sig i den grønlandske kirkesag, hvor han blev sekretær og senere formand. Han besøgte Grønland to gange. I 1911 blev han residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, og i 1915 blev han biskop over Aalborgs Stift. Ludwigs var grundtvigsk sindet med sans for det økumeniske. Ud over den grønlandske kirkesag var han meget optaget af salmer og salmehistorie. I den nye salmebog findes endnu et par salmer, som han har bearbejdet. Ludwigs redigerede i en periode Dansk Kirketidende. Han skrev andagtsbøger, digte og kirkehistoriske artikler.

Ludwigs blev i 1907 gift med Guldborg Jensen. Hun døde i 1918 kort efter deres eneste barns fødsel. Ludwigs adopterede ud over dette barn, to grønlandske drenge. Selv døde han 19. august 1930, mens han stadig var i embede. De sidste år var han mærket af sygdom.

Christian Ludwigs

Christian Ludwigs

 

1905-1909 Grell, Frederik Magnus Herman

 

1909-1910 Vimtrup, Halfred Jensen

 

1910-1911 Larsen, Ole

 

1911-1915 Grønvold, Harald Frederik

 

1916-1918 Bruun, Gudmund

 

Efter 1921 blev stillingen som kateket nedlagt.