Opsynsmænd

Rundetaarns opsynsmænd har haft forskellige opgaver gennem tiderne. De ældste kaldtes tjenere, portnere, tårnvægtere og opsynsmænd. Senere inspektør. Her er kun visse biografiske data og sporadiske oplysninger.

 

1752-? Christensen, Rasmus (Pikker)

Medhjælper for kirkens klokker og graver, som fik ekstraarbejde med at renholde og rede senge for de 2 studenter, der fra dette år skulle opholde sig i tårnet døgnet rundt. Han lønnedes med 6 rd. årligt. Det er uvist om han boede i tårnet.

Se også Trinitatis Kirkes gravere.

 

1769-1805 Simonsen, Christen

Født o. 1740. Gift o. 1774 med Cathrine Marie Næsted.

I nyordningen af observatoriet fra 1766 omtales observatoriets tjener, som skulle bo i tårnet og hjælpe med allehånde opgaver, der ikke kunne pålægges observatorerne.. Desuden var det hans opgave at ringe med kirkens klokker. Hans løn var 50 rd. årligt.

I de 36 år han var portner sørgede han desuden for kirkeurets optrækning, samt var bud for universitetsbiblioteket.

1798 havde der været tanker fremme om at Portneren skulle bo i den nærmeste butik, der kunne få indgang til tårnet, men dette blev ikke realiseret, måske fordi portneren havde en stor familie, der næppe kunne være i tilbygning. Man kan undre sig over at portnerfamilien kunne bo i tårnet. I 1787 havde familien en tjenestepige og i 1801 3 tjenestepiger. Børnene klarede sig godt: Christian Ferdinand Simonsen blev distriktskirurg i Skagen, Niels Simonsen blev læge og institutbestyrer på Fødselsstiftelsen og Frederik Wilhelm Simonsen blev overkrigskommissær

Christian Simonsen døde 29. december 1805 af gigt, 66 år gammel. Begravet fra Trinitatis Kirke den 4. januar 1806. Cathrine Marie Simonsen døde 21/9 1839 som fjermagerske, 90 år med bolig Gothersgade 120.

 

1806-1820 Hansen, Isac

Isac Hansen blev født i 1755. Uddannet instrumentmager under Ahl og efter hans død overtog han pasningen af observatoriets instrumenter i 1795. I flg folketællingen i 1801 boede han med sin 6 år yngre kone Karen Lynge i Gothersgade, matr. 198, Rosenborg Kvarter. Den 27/3 1808 bliver han gift 2. gang i Trinitatis Kirke med Dorothea Gierløv. Ægteparret fik en pige døbt i kirken med navn Thomasine Caroline Lovise. Vist nok det eneste barn de fik.

Isac Hansen udøvede sig instrumentgerning og disponerede over et værkstedsværelse i tårnet Han havde opgaver for Videnskabernes selskabs geografiske landmålere, for ingeniørkorpset og for rentekammerets landmålere.Englændernes bombardement af København 5. og 6. september 1807 og om hvordan observatoriet og universitetsbiblioteket var i fare for at gå til grunde blev skrevet af Mathias Bugge. Tårnet blev ramt af flere bomber uden at gøre nævneværdig skade. Én bombe ramte tårnets mur, ved ”et af Portnerens værelser imod Nord, under den anden hvælving,[og] slaaet en revne i gevælvten over vindue”.

kilde: Dansk Astronomi gennem firehunderede år, bd. 3, side 446 Historien om hvordan røgen generede observatørerne i øverste etage og Mathias Bugges beskrivelse fra 1807, fortæller os, at portnerboligen lå i næst øverste etage.

Isac hansen var desuden universitetets bud. I 1812 søgte han gageforhøjelse, men fik det ikke.

I 1811 havde han problemer med at få lov til at hente vand på Regensen.

Isac Hansen døde som 65-årig den 19. marts 1820 og blev begravet i kirken 22/3.

 

1820-1822 Hansen, Dorothes Giørlev

Hansens enke Dorothea Gierløv fik lov til at blive boende i tårnet i 2 år og fik konsistoriets tilladelse til at fortsætte i sin mands arbejde som portner og som bud for universitetsbiblioteket. Der var ønsker om at rive portnerboligen ned og ikke at ansætte en ny portner. Det blev realiseret i 1822 blev den gamle portnerbolig revet ned og Dorothea måtte flytte fra lejligheden, da den skulle rives ned ved de store ombygning i 1822/23. Han fik huslejehjælp fra Observatoriet og fra Biblioteket, hvor hun havde været bud. I 1836 flytter hun til et værelse på Vartorv kloster, som blev stillet til rådighed for hende. Hun beholder tilskuddet på 25 rd. som pension. I juli 1844 til foråret 1845 opholdt hun sig i Holsten og fik ikke hævet sin pension. (RA, Acta Consistorii 21/5 1845)

 

1840-1881 Rasmussen, Hans

Hans Rasmussen er født 1801 i Nordlunde, Maribo Amt på Lolland. Ansat som oppasser/opvarter ved Universitetets observatorium allerede fra de første år i1840’erne. Efter Observatoriet er flyttet fra tårnet er hans titel Opsynsmand ved tårnet. Hans Rasmussen død som 80-årig og bliver begravet i Trinitatis Kirke den 7/10 1881. Han boede i tårnet fra omkring 1843 indtil de sidste år af hans hans liv. Han er sandsynligvis den der har boet længst i Rundetaarn. I folketællingerne 1840-60 betegnes han som oppasser/opvarter ved observatoriet.  I flg. Kraks vejviser skulle man betale en lille godtgørelse til opsynsmanden, hvis man besøgte Rundetaarn udenfor åbningstiderne, der var onsdag og lørdag kl. 12-1. For øvrigt var onsdag og lørdag kl. 12 tidspunktet for tidssignal fra Rundetaarn ved hjælp af flaget, der blev hejst.

 

1881-1902 Andkjær, Mathias Laurits

Mathias Laurits Andkjær er født 1838 i Skjælskør. Som kirkebud og graver får han opgaven at passe Rundetaarn og at bebo lejligheden øverst i tårnet. Hans titel ændres i 1898 til kirkebetjent, hvorefter stillingen lønnes med en fast honorering, samt 25% af alle indtægter fra tårnets gæsters betalinger. Jobbet fordrede stadig opgaveløsning for kirken foruden at passe tårnet. Hans ansættelse krævede at han boede i tårnets lejlighed.

Hans ældste søn Jens Christian hjalp ham de sidste år i tårnet.

Han døde i 1902 – året efter at bladet “Hver 8. dag” bragte en artikel om manden i tårnet, hvorfra billedet nedenunder stammer.

Familien Andkjær 1901

Familien Andkjær (1901)

 

1902-1921 Nielsen, Jens Peter

Jens Peter Nielsen, f. 7/2 1862, uddannet seminarielærer i 1890. Ansat som kirkebetjent og graver i 1902 og den 17/11 1902 overtog ansvaret for tårnet efter Andkjærs død og flyttede ind i den 3 værelses lejlighed i tårnet. Han var gift Johanne Marie Nielsen, født Rasmussen, f. 25/7 1873. Nielsen var ansat som graver og havde opgaver i kirken ved siden af jobbet som opsynsmand i tårnet. Han havde i princippet to hverv, som han skulle passe. I 1906 søgte han jobbet som klokker ved Trinitatis Kirke. Han havde vikarieret for den afgående klokker under hans sygdom. Hans løn for at passe tårnet var i 1916 25% af entreindtægterne, suppleret med 660 kr årligt.

Familien blev fotograferet i lejligheden af Kgl. Hoffotograf Elfelt i 1911. Den 2. feb. 1921 blev han afskediget uden pension p.gr.a. uregelmæssigheder i entreindtægtsregnskabet Han havde trykt sine egne billetter, som blev solgt sideløbende med de autoriserede. Han undgik sagsanlæg ved at indbetale 13.554 kr. til Magistraten. Pengene gik til istandsættelse af den stærkt misligholdte sneglegang.

Jens Peter Nielsen

Jens Peter Nielsen (1911)

 

1921-1938 Ege, Lars

Lars Ege, født 10/4 1866, gift o. 1895 med Margrethe Frederikke, f. 19/7 1868. Indvalgt i Trinitatis Kirkes menighedsråd: I 1920 var han nr. 5 på listen. Indtil 1921 var han postbud. Lars Ege var den første opsynsmand, der ikke havde opgaver i kirken.

Efter tårnet i 1928 overgik til magistratens forvaltning, blev han afskediget, men genansat efter at han havde accepteret en mindre løn, på 12½% af entreindtægten mod 25% tidligere.

I en avisartikel fra 1931 læses om besøgstal på 80.000 årligt og at der i hans tid, med Borgmester Kapers medvirken, blev indlagt centralvarme. Stregtegningen af Ege stammer fra avisartiklen.

Lars Ege

Lars Ege

 

1938-1948 Dalby, Christian

Chr. Dalby, født i 1870’erne.

Borgmester Kaper ansatte pens. politibetjent Chr. Dalby, som opsynsmand, trods flertallet af Rundetaarn-udvalget ønskede skopudser C.H.Pedersen, der havde været vikar for Lars Ege. Det var ikke længere økonomisk lukrativt, at have stillingen i tårnet. Borgmesterens argumenter for at foreslå den pensionerede politibetjent var at han havde pension i forvejen, derfor kunne man lettere og uden samvittighed afskedige manden, hvis han ikke passede til jobbet. Hovedargumentet for den anden kandidat var, at han kunne supplere sine indtægter ved skopudsning fra sin skopudser-skilderhus der stod i hjørnet mellem Rundetaarn og Trinitatis Kirke.

En artikel i Berlingske illustreret Tidende i 1942 bringer billeder og beskrivelse om familien i tårnet.

Christian Dalby i billetlugen (1942)

Christian Dalby i billetlugen (1942)

 

1949-1968 Krog, Hemming

Tidl. toldklarerer på Kvæsthusbroen Hemming Krog, født 17. maj 1901, død 5. november 1974. Gift med Elisabeth Frich Tulinius, født 19. Januar 1902, død 22. Marts 1988. Krog blev ansat i stillingen, som den første med titlen inspektør. Han blev aflønnet med fast månedsløn på 400 kr + 4% af dagindtægterne, samt fribolig i tårnet.

Indtil 1958 var hans foresatte Københavns Magistrat og han skulle aflægge regnskaber til kontorchef Colberg. Efter 1958, hvor tårnet igen administrativt hørte under kirken, var der regnskabsaflæggelse til det den tidligere kirkeværge Orth, som fik opgaven at være administrator for tårnet. Han fratrådte stillingen pr. 1/2 1968, hvorefter lejligheden blev nedlagt til brug for andre aktiviteter.

Hemming Krogs søn Erling Krog var musikuddannet og underviste i klaver og sang. Mange husker denne musikundervisning som særligt stemningsfuld. Erling hjalp sin far med billetsalget i de sidste år.

Hemming Krog

Hemming Krog

 

1968-1982 Sørensen, Poul

Tidl. disponent Poul Sørensen, tiltrådt 1/5 1968. Poul Sørensen er født 1915. Ved siden af inspektørjobbet i Rundetaarn skulle han, i de første år, passe Menighedsplejens ejendom i St. Kannikestræde 8, hvor han beboede viceværtslejligheden. Lejligheden i tårnet forblev ubenyttet, indtil Sørensen og hans kone flyttede lige så stille ind i 1972. Hans kone Grete Sørensen var medhjælper i tårnet. I Poul Sørensen og administrator K.L. Thofts tid lukkedes Den Astronomiske Historiske Samling. Observator Sven Ib Magnussen forlod sit arbejde i 1969 og få år efter blev kikkerten i observatoriet ikke længere benyttet til offentlige forevisninger.

I 1980-82 var tårnets øverste del under reparation og tårnets var kun delvist åbent for publikum.

Poul Sørensen

Poul Sørensen

 

1982- Hansen, Jesper Vang

Jesper Vang Hansen, født 25/8 1952 i Klemensker på Bornholm. Gift 1. med Eva Buch Hansen 1986 og 2. med museumsinspektør på Københavns museum Inger Wiene i 2000. Historiestuderende fra Københavns Universitet, blev blandt 239 ansøgere udnævnt til inspektør i Rundetaarn fra 1. april 1982. Genåbnede observatoriet i efteråret 1982. Den gamle Bibliotekssal blev restaureret i 1986. Fra juni 1987 udvidedes med udstillings- og koncertvirksomhed i bibliotekssalen. Rundetaarns forlag startede i 1983 og har udgivet en del publikationer, dels om Rundetaarns historie og dels udstillingskataloger. De fleste fotografier på tårnets hjemmeside www.rundetaarn.dk og i forskellige publikationer, der er udgivet i Rundetaarn, stammer fra Jesper Vang Hansen. Direktør fra 2004.

Den 1. september 2007 flyttede Jesper Vang Hansen fra lejligheden i tårnet, som derefter anvendes til kontorer for tårnets ansatte.

Jesper Vang Hansen

Jesper Vang Hansen