Borgerlige værger

Trinitatis Kirkes første klokkere virkede også som kirkeværger – i hvert fald til Michael Ritz (død 1788). Søren Mathiesen skriver et sted, at han var borgerlig værge under fire akademiske værger.

Fra 1829 findes en beskrivelse af den borgerlige Værges opgaver og forpligtelse. Han har tilsyn med kirkens bygninger og dens Inventarium og sørger for, “hvad der i økonomiske henseende udfordres til at den udvortes Gudedyrkelse paa en anstændig maade”. Han sørger for de fornødne bygningsreparationer, anskaffelse af kirkens Inventar og disses vedligeholdelse, samt kirkens renholdelse, indkøber vin og brød til altergangen, betaler alterlys. Han betaler de regninger der kommer fra håndværkere, handlende og andre. Ligeledes betaler han de lønninger, pensioner og husleje, som tilkommer kirkens tjenere og deres efterladte, dog ikke de lønninger, som tilkommer sognepræsten og den residerende Kapellan. Til at bestride de foreskrevne udgifter oppebærer den borgerlige værge stolestadepengene, jord- og tavlepenge.

Den borgerlige værge blev udnævnt af Københavns Magistrat ofte efter indstilling fra Konsistoriet og den akademiske værge. (ekspl. ved Grundtvigs udnævnelse i 1817 (Acta Consistorii 31/5 1817)). I 1858 var det konsistoriets der valgte værgen og indstillede den valgte til Magistratens konfirmering.

(Kilder: Rigsarkivet, Kbh. Universitet, Trinitatis Kirke, Kirkeværgerne, indkomne breve 1823-1829 div. år)

 

Borgerlige Værger:

(1798-1805) Møller, L.H.

Hørkræmmer

 

1806-1817 Tvermoes, M.J.

I flg. attest fra Kall 14. aug. 1806 blev hørkræmmer Tvermoes udnævnt til borgerlig værge for Trinitatis Kirke

Agent Tværmoes var meget engageret i kirkens aktiviteter og arbejdede godt sammen med den akademiske værge N.C.Kall.

Tværmose var meget aktiv under bombardementet i 1807. Konsistoriet tilskrev ham fortjenesten for at Trinitatis Kirke ikke blev ødelagt. Til gengæld  blev hans private ejendom, Frederiksborggade 128 og 136 ødelagt. Hans ejendomme var vurderet til i alt 63.900 rdr Konsistoriet hjalp ham med lån på i alt 26.000 rdr. til genopbygningen. (ac 14.dec. 1808). Tværmoes var en af de store helte under bombardementet. Foruden kirken blev tilskrevet ham at Den kgl. Porcelænsfabrik blev reddet. Fabrikken var nabo til kirken og dermed forhindrede han at ilden bredte sig videre til en stor del af byen. Tvermoes blev for sin indsats støttet økonomisk af General-lotto-administrationen.

Enke efter Tvermoes afregner med Grundtvig den 22 okt. 1817 i flg. Borgerlige Værges regnskab.

Kirkevaerge-Tvermoes

 

1817-1823 Grundtvig, Johan Wilhelm

Johan Wilhelm Grundtvig var født den 13/2 1771. Hans far var Frederik Chr. Grundtvig (1727-1781). Han var farver og opfinder en en specile kattuntrykke-teknik, som han fik eneforhandlingen af. Ved udnævnelsen i 1817 var han farver i Rosenborggade.  N.C.Kall indstillede til Københavns Magistrat at han var duelig til opgaven som borgerlig værge for Trinitatis Kirke. Magistratens udnævnelse kom umiddelbart derefter.  Farver, Ridder af Dannebrog. Han blev erklæret konkurs i 1823 og skyldte kirken ca. 1400 rd. sølv. Han klarede frisag ved at give kirken 1. prioritet i sin ejendom. Jobbet som borgerlig værge måtte han naturligvis afgive. Den 9/6 1826 fik han imidlertid undergraverbestallingen i Trinitatis Kirke. Hans gæld var i februar 1827 nede på 56 rd. sølv, men der opstod uenighed vedr. værdien af 14.000 stk glas, som Grundtvig havde leveret til Kirken som led  i gældens afvikling. Det var urtekræmmer Ølstes mening uden værdi for kirken. Grundtvig fik aldrig betalt sin gæld. I 1831 blev restgælden slettet efter bevilling fra konsistoriet (acta c. 9/3 1831). Hans husvært forsøgte efter hans død, at kræve 110 rd. for husleje i hans bo, der blev administreret af Universitetet. Han døde 17/8 1828.

Johan Wilhelm Grundtvig blev gift 30/6 1797 med Mette Marie Laurine Adolp, Han I flg. vejviseren for København, 1819 og 1820, havde han tillige et chemisk Blegeri og Bomuldsspinderie og boede i Rosenborggade nr. 153

(Kilde: Hauch-Fausbøll mm. Patriciske Slægter II, Acta Consistorii div.)

 

1824-1827 Ølste,

Urtekræmmer

 

1827-1829 Holst, N. D.

Urtekræmmer. Sagde selv op som værge 10/10 1829 (acta c.) til fratrædelse så snart anden værge blev fundet. Fratrædelsen blev fastlagt til 1/1 1830 – Holst bringer 6 personer i forslag som hans afløser.

 

1830-1858 Borgen, David

Grosserer, Oberstleutnant D. Borgen var meget aktiv ved undersøgelserne i 1840’erne af kirkens økonomi.  Den 15. januar 1858 erklæres Borgen fallit og måtte derfor opgive sit værgemål til Trinitatis Kirke. Kassebeholdningen på 400 rd. og arkivet var indtakt og kunne overdrages til efterfølgeren (acta con. 15/1 1858). Borgen blev takket af konsistoriet ved afgangen trods sin økonomiske derout.

David Borgen

David Borgen

 

1858-1869 Bonnesen, N.F.

Tobaksfabrikant, justitsråd, borgerrepræsentant og ridder af Dannebrog (Kraks vejviser). Udnævnt af konsistoriet januar 1858. Bopæl Kultorvet 133 (1859)

 

1869-1877 Blom, J.A.

Tømmermester og etatsråd, Ridder af Dannebrog. I 1870 er han i Krak Major. Udnævnt af borgerrepræsentationen. Fratrådte efter eget ønske 1. januar 1878

 

1878 Mortensen, H.

Fabrikat, valgt af borgerrepræsentationen 5/2 1878, men han døde i november.

 

1878-1902 Nyholm, G.V.

Skoleinspektør, justitsråd. Fra 1849 tilknyttet de kommunale skoler i København. Først lærer ved Christianshavns skole, dernæst inspektør ved Hindegades skole og Suhmsgades skole. Fra 1866 inspektør ved betalingsskolen på Christianshavn. Meget optaget af velgørenhedsarbejde på Christianshavn. Dekoreret med Ridderkorset.

(Kilde: Hver 8. Dag 1898/99 side 592 (50års jubilæum) + 1901/02, side 751 (dødsann.) – med billede)

G.V. Nyholm

G.V. Nyholm

 

1902-1917 Nyholm, J.C.V

Skoleinspektør, cand. theol.

 

1917-1928 Worms, Alfred Peter Vilhelm

Rigsdagsstenograf, medlem af Trinitatis Menighedsråd fra 1912 (måske tidligere). Trådte tilbage som kirkeværge p.gr.a. uenighed med rådet om samarbejdet med Magistraten om Rundetaarns ledelse.

 

1917-1928 Worms, Alfred Peter Vilhelm

Rigsdagsstenograf, medlem af Trinitatis Menighedsråd fra 1912 (måske tidligere). Trådte tilbage som kirkeværge p.gr.a. uenighed med rådet om samarbejdet med Magistraten om Rundetaarns ledelse.

 

1928-1962 Ohrt, Frederik

Frederik Ohrt var Revisionschef i overformynderiet, cand jur. Indvalgt i menighedsrådet i 1928. I 1928 blev han som kirkeværge en af tre valgte kirke-repræsentanter i Magistratens Rundetaarn-udvalg. Han bevarede denne udvalgspost til 1958, hvor Rundetaarns administration blev flyttet tilbage til Trinitatis Kirke efter en 30-årig periode under Københavns Magistrats 1. afd.’s ledelse.  I 1958 blev han af Kirkeministeriet udpeget til sekretær for bestyrelsen med opgaven at føre tilsyn med Rundetaarns økonomi. Fr. Ohrt, som blev den første administrator for Rundetaarn (sd).

Ohrt bestred hvervet som kirkeværge for Trinitatis Kirke fra 1928 til sin død i 1963. Ville trække sig tilbage fra kirkeværgejobbet i 1959 p.gr.a. besværligheder og uro. Han fortsatte dog efter opfordring fra menighedsrådet.

Ohrt døde 10. januar 1963.

Se også Rundetaarns administratorer og læs mindeordet i kirkebladet.

Frederik Ohrt

Frederik Ohrt

 

1963-1973 Skadhauge, Poul

Antikvarboghandler. Blev konstitueret kirkeværge efter Ohrts død. Han blev valgt ind i menighedsrådet i 1949 og været næstformand herfor siden 1957. Medlem af Rundetaarns bestyrelse fra 1958-74. Skrev et hefte om Trinitatis Kirke og Rundetaarn i 1970-73. Trykt og udgivet i 1975.

 

1973-1978 Ishøj, Johannes

Malermester. Medlem af Rundetaarns bestyrelse fra 1974-78.

Johannes Ishøj

Johannes Ishøj

 

1977-1988 Frølich Nilsson, Hans

Ejendoms-Inspektør. Født 1920, døde 3/5 1993.  Indvalgt i menighedsrådet i 1962. 1973-1988 næstformand i menighedsrådet.  Medlem af Rundetaarns bestyrelse fra 1978 – 88.

Læs mindeord i kirkebladet.

Hans Frølich Nilsson

Hans Frølich Nilsson

 

1988-1989 Bredgaard Jensen, Erik

Slotsgartner i Kgs Have. Medlem af Rundetaarns bestyrelse fra 1985-90

 

1989-2008 Hemmingsen, Finn

født 1927, døde 15. december 2008. civilingeniør.  Vejchef i Københavns Amt til pensioneringen i 1994. Medlem af Menighedsrådet fra 1992. Medlem af Vor Frue provstiudvalg fra 1996, næstformand fra 2000. Medlem af Rundetaarns bestyrelse fra 1992, formand fra 2000 til 2008. Bestyrelsesmedlem i Trinitatis Sogns Menighedspleje fra 1988, formand 1998-2005. Bestyrelsesmedlem i Dansk Vejhistorisk Selskab og i Den konservative Vælgerforening i Rådhuskredsen. Medlem af Indre Bys Lokalråd.

Læs mindeord om Finn Hemmingsen.

 

2008-2014 Frølunde, Søren

Arkitekt, Udnævnte til kirkeværge november 2008, valgt ind i menighedsrådet 2008 og i Rundetaarns besyrelse 3. december 2008. Fratrådt d. 27. marts 2014.

Søren Frølunde

Søren Frølunde